Dronningruta i Øksnes

Av Anne Margrete Torseter

Denne fjellruta ble T-merket av turlaget i 1992. Den både starter og ender på Stø og danner en slags sirkel langs fjellrekkene. Underveis støter turgåeren på et T-merket sidespor ned til Nyksund.

Stø er et aktivt fiskevær på nordspissen av Langøya, Norges tredje største øy, og hører til Øksnes kommune i Vesterålen.

Hovedtraseen er 15 km, og på turlagsturer beregner man gjerne 6 timer på å gå den. Det inkluderer matpauser og andre stopp bare for å nyte den fabelaktige utsikten. På grunn av beliggenheten ytterst på Langøya, har man hele tiden mye hav for øynene, selv oppe på fjellet. Nede i dalførene blinker det i fiskevann.

Det naturlige utgangspunktet er ved veis ende på Stø, hvor man finner parkeringsmuligheter og opplysningsskilt om Dronningruta. Derfra går man langs havet en times tid, noe som gir vandreren fin anledning til å gå seg varm i ganske flatt terreng. Underveis passeres ei idyllisk sandstrand, hustufter fra vikingetiden, ei imponerende rullesteinfjære og en flott gapahuk ( dugnadsarbeid 2012). På siste del av denne etappen ble det i 2007 lagt ut 20 meter klopper, for den stadig økende trafikken hadde gjort stien ekstra gjørmete.

 

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Halvard Kr. Toften

Like før ruta stiger til fjells, går man langs en flott, markant morene, med havet nedenfor til høyre og et fiskevann rett til venstre. Dette er munningen av Langvaddalen, hvor det ligger noen private hytter. Bekken som kommer ut av vannet, er lett å krysse på steinene. Det er verd å merke seg at herfra er det ikke mer rennende vann å finne.

Fra dalbunnen og opp til fjellskaret er ruta blitt lagt på skrå gjennom den eneste strekningen med skog. I skaret er det et stiskille. Herfra går det nevnte sidesporet ned i Nyksunddalen. For et par år siden merket turlaget en ny trase fra selve skaret og ned i dalen. Det var fordi den enorme trafikken hadde ført til stor slitasje i landskapet. Denne sideruta ender på bilveien like før Nyksund, og det går godt an å starte vandringen derfra. Også der er det satt opp orienteringsskilt om Dronningruta, og det er en liten parkeringsplass. Fra skaret kan man beregne ca en halv time ned til bilveien.

For vandreren som står i skaret og vil fortsette langs hovedtraseen, går ruta nå oppover fjellsiden til man kommer opp på ei brei, lettgått hei; Sløykmarkheia. ( også kalt Nyksundheia). Etappen mellom skaret og heia er den bratteste. En del klyving oppover en steinete sti, med utsikt ned i to dalfører. Så mange vandrer her at stien etter hvert har arbeidet seg noe inn i terrenget og skapt større høydeforskjeller enn det opprinnelig var. Godt og vel halvveis til topps går ruta langs en gammel sausti med utsikt ned i Langvaddalen. Her skrår landskapet såpass mye at turlaget har boltet inn tau på ei strekning der erfaringen har vist at enkelte har følt seg utrygge.

Etter Sløykmarkheia kommer Finngamheia, flotte heier å vandre på, begge to. Høyeste punktet er på selve Finngamheia, 448 m. Med andre ord ikke veldig høyt over havet, men det virker høyere på grunn av det vide utsynet.

Så ned fra Finngamheia hvor du krysser et lavt skar der du ser ut gjennom Langvaddalen, så langs skråningen av Sørkulen (517 meter). Helt greit å gå over selve Sørkulen i stedet for å følge den merkede ruta nede i skråningen! Nå vender du nesen mot nord og går utover fjellrekka med front mot havet og Stø. På høyre side har du utsikt over Gavlfjorden mot Andøya, ned i andre dalfører og andre fiskevann. Fjellrekka, med Kjølen, Kjølheia og Gjuraheia, går i småkuperte bølger i retning av Stø. Siste nedstigning går på den gamle arbeidsstien opp til radarstasjonen (bygd 1961) på Valaksla. Vaktmannskapene måtte opprinnelig gå denne fjellstien hele året, da var den utstyrt med kjettinggelender. Nå er det asfaltert vei og tunnel (ferdig 1993) gjennom fjellet opp til stasjonen, som er blitt automatisert. Du kommer ned på bilveien ca 200 meter fra veis ende, hvor du startet.

En del av den merkede ruta går langs en gammel ferdselsti mellom Stø og Nyksund. Fram til 1939 gikk ungene i Nyksund på internatskole på Stø. De var blant de faste brukerne av stien.

Oppe på fjellet følger ruta av og til saustier. Imidlertid bør vandreren se godt etter om stien er T-merket. På fjellet er det mange saustier som ikke er en del av vår rute.

Dronning Sonja med følge gikk denne fjellruta for første gang i 1994, og grasrota i Øksnes ga den omgående navnet Dronningruta. Det er blitt sittende.

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Kulturminnestien

Av Reidar Bertelsen, professor i arkeologi

Dronningruta er ei av de mest brukte turløypene i Vesterålen. Den delen av ruta som går langs fjæra fra Stø til Nyksund og den høge delen som går langs fjellryggen gir deg en mektig opplevelse av møtet mellom hav og fjell. I godvær gir den deg utsikt over storhavet og den nordlige delen av Vesterålen. Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke har latt seg overvelde. I tillegg til inntrykket av naturens villskap får en også nærkontakt med den paradoksale frodigheten som skyldes fjellenes alder og erosjonen som har gnagd på terrenget gjennom istidene. Havets og værets krefter etter istidene har også satt sine tydelige spor. Dette er nok til å gi en rik og uforglemmelig opplevelse.

Dette terrenget tilbyr også andre sterke inntrykk for den som har øynene med seg. Noen har vært her før og de har satt spor. Det er spesielt den nordlige delen av stien langs fjæra, fra Stø til Vargnesset sør for Skipssanden at landskapet er rikt på kulturminner. Ingen har bodd her etter Svartedauen, så naturen har snart hatt 670 år på å viske ut sporene, derfor er de ikke særlig tydelige. Selv om det er lenge siden noen bodde her, er det overraskende hvor langt tidsspenn disse kulturminnene dekker. De eldste husrestene er kanskje fra eldre steinalder og det er sannsynlig at det har bodd folk her heilt fram til mellomalderen, kanskje i 8 – 9000 år.

Bildet viser Melkarstøa. Ei av hustuftene er synlig til venstre for midten av bildet.

Går du opp fra Valen ved Stø bobilcamp, så kan du se ei lita gravrøys på en knaus ca 70 m til venstre for stien like etter at du har startet. Røysa er litt skadd, men det ser ut til at den ikke er plyndret, slik det er vanlig med graver fra hedensk tid. Antakelig er det ikke noe å finne i grava på grunn av at regn og luft har hatt fri gjennomstrømming i 1000 år eller meir. Det er ikke godt å si om grava er fra vikingtid eller fra en tidligere epoke i jernalderen. Grava viser oss likevel et særtrekk ved nordnorsk førkristen religion. Den døde har fått en plass med god utsikt og der grava var godt synlig fra havet, før den blei overgrodd.

300 meter lenger framme ligger det er lita, oval hustuft, ca 3x2m nedenfor stien, i et terreng som skråner mot nordvest, ned mot sjøen. 150 meter lenger framme kan du se en liten klynge på tre slike hustufter nede på flata ca 80 meter vest for stien. Mellom den første og disse tre siste, er det ei naturlig lending i ei kløft mellom svabergene. Denne lendinga har navnet Melkarstøa, antakelig fordi folk fra Stø rodde hit for å melke kyr på beite. Denne lendinga er nok den viktigste forklaringa på at de fire hustuftene ligger i nærheten. Der kunne en spinkel båt komme ut på havet og trygt tilbake igjen og det blei seilt eller rodd av en kyndig fisker. Plasseringa av hustuftene gir oss en klar peikepinn om hva de tidligste folke,ne som kom til dette landskapet, levde av. Det havet kunne gi av sel, kval, fisk og sjøfugl har vært viktigst for livsoppholdet. Og det finnes knapt noe havstykke langs kysten vår som er rikere enn akkurat her. Samtidig var det så værhardt at det nok var et fåtall av vinterhalvårets dager at det lot seg gjøre å komme ut med båt. Ingen av hustuftene er undersøkt, så vi må gjette på alderen, og da er det steinalderen som peiker seg ut som det sannsynligste.

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Foto: May Britt Helgesen

Litt lenger framme, på Skipssandhågen der du kan se ut over heile Skipssanden, er det god grunn til å ta en pust i bakken. I øverkanten av den fine sandstranda ser du hvordan havet gradvis har gnagd seg inn i terrenget. Denne kanten har flyttet seg langt innover i løpet av de årene jeg har ferdes her. Det er også slik at smeltevannsbekker og ras har gravd djupe sår i strandvollen. Denne erosjonen har vist oss at det har vært boplasser langs heile strandvollen. Fleire steder er det synlige flekker av trekol og aske og en god del av steinene som har rast ut er oppsprukne av å ha vært i ilden. Dette er kokstein som blei brukt både til å varme opp vatn i skinnsekker og til å tilberede fisk eller kjøtt i kokegroper. Disse boplassene er ikke undersøkt eller datert, men de er heilt sikkert førhistoriske. På tross av at de er fredet, vil det ikke ta mange år før de er heilt vekk. Klimaending og havstigning må sa sin del av skylda for at dette skjer.

Heilt sør i bukta, der stien går inn i rullesteinsfjæra, ligger ei gruppe kulturminner som er langt bedre bevart. Stopper du og ser nedover, kan du se ei svak senkning i rullesteinsfjæra. Dette er spor av ei stø som neppe har vært brukt de siste 6-700 årene. Derfor er den nesten fylt igjen av stein som havet har lagt opp. På øversida av stien kan du se ei forsenkning i terrenget. Dette er tomta etter et naust. Om du nå går opp på den gresskledde bakketoppen ovenfor naustruinen, så står du på toppen av en gårdshaug. Dette er rester etter en boplass som har ligget på samme stedet gjennom mange hundre år. Under gresstorva her ligger det rester av hus og avfall fra mennesker og dyr fra i alle fall fem hundre års sammenhengende bosetting. Trekol fra toppen her er radiokarbondatert til midten av 1300-tallet. Det vil si omtrent Svartedauen. Gårdshaug er et lite dekkende navn for denne haugen fordi navnet leder tanken til boplasser av typen bondegård. De som har bodd her levde nok vel så mye av det havet ga, men i tillegg hadde de husdyr som storfe, saug og geit. Kanskje var det også gris her. Historisk litteratur omtaler slike hushold som fiskerbønder. Det er også misvisende fordi det gjerne var husmora som var bonde og husfaren var fisker. Boplasshaug er en bedre betegnelse for slike kulturminner. Denne haugen er liten, bare ca 40 m i tverrsnitt, men den er godt bevart. På våren og forsommeren er den spesielt godt synlig fordi den har frodigere vegetasjon og den blir grønn lenge før det omkringliggende terrenget. Dette skyldes at haugen består av godt og vel 1 m djup næringsrik matjord.

Rett sør for boplasshaugen ligger det tre ovale hustufter. Dette dreier seg sannsynligvis om rester etter gammer og det er ikke mulig å si om de er samtidige med boplasshaugen. Ovenfor disse boplassrestene er det ei li med store steinblokker som er rast ned fra fjellet. Ei av disse steinblokkene (ca 3m høg) er kløyvd i to. Den ligger omtrent 100 m sør for boplasshaugen. De som bodde her for fleire hundre år siden, hadde liten innsikt i kvartærgeologi og denne steinblokka må ha fortont seg som et vitnesbyrd om et vesen med enorme krefter. Slike blokker har ofte vært offersteder for de som ville holde seg inne med naturens voldsomme krefter. Vi har ingen bevis for at denne steinblokka var et slikt offersted, så vi kan bare undres og tenke at den som bodde her ute nok hadde et særlig behov for å være på lag med naturen.

Bildet viser den kløyvde steinblokka til høyre i forgrunnen.

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Foto: Reidar Bertelsen, 2016.

Når du følger stien videre fra boplasshaugen og ut på Vargnesset, kommer du til det siste av kulturminnene jeg vil omtale her. På strandterassen, i en avstand på ca 170 m fra støa i sørenden av Skipssanden, ligger det tufter etter to langhus, begge ca 20 m lange og 4-5 m brede. Dette er en hustype som var vanlig i nordnorsk jernalder. Husene overlapper hverandre noe, så de kan ikke ha vært i bruk samtidig. Det siste må ha vært bygd når det første hadde forfalt. Dette er et godt eksempel på en boplasshaug i startfasen. En merkverdighet er at det yngste huset er sammenbygd med et naust som går i rett vinkel ned mot fjæra. Her er det ikke tydelige spor etter stø, men den må ha vært her. Trekol fra det yngste huset er radiokarbondatert til vikingtid. Rett sør for husene ligger ei fin gravrøys og det ligger restene av ei røys oppe på bergknausen nord for husene. Nede i fjæra sør for husene, er det et oppkomme som har gitt god tilgang på ferskvatn året rundt. Denne boplassen blei først beskrevet av en dansk arkeolog (Jørgen Slettebo), som arbeidde for Tromsø museum i 1955, men det er mange fagfolk som har studert den i årene etter fordi den er et godt eksempel på hvordan en fiskerbondeboplass i jernalderen så ut. Sammenbygd hus og naust er likevel en sjeldenhet.

Hustuftene på Vargnesset sees i midten av bildet.

 

Disse kulturminnene er lette å overse om en ikke har øynene åpne. Om en er så heldig å se de, kan de gi en sterk opplevelse av livsvilkårene til folk i fjern fortid. Når en først har sett disse sporene, vil landskapet endre seg fra vill natur til kulturlandskap med vitnesbyrd om hvor rik denne naturen var for den som maktet strabasene med å hente maten fra storhavet. Teknologien var enklere enn den vi har i dag og vi kan spørre oss selv om vi ville maktet et liv under slike forhold.

Kulturminnene er utsatt for slitasje, både fra naturen selv og fra oss som bruker terrenget. Vær varsom og unngå å gjøre ytterligere skade. Skadeverk er straffbart etter kulturminneloven, men la ikke det hindre deg i å undres over sporene fra de som har vært her før oss.

Kulturminnene ved Skipssanden er viktige fordi de gir oss et fortettet innblikk i en livsførsel som er fremmed for oss selv om det går ei klar linje til det som er basis for øksnessamfunnet også i dag. Det er ellers mange interessante spor etter folk før oss spredt ut over andre deler av Dronningruta. De får vi komme tilbake til en annen gang.

Foto: Halvard Kr. Toften

Foto: Halvard Kr. Toften

Et landskap i endring

I tidsrommet ca 16000 til 6000 før nåtid sto havet under dagens havnivå. Ca 10000 år før nåtid (da de første mennesker kom hit) lå fjæra over 20m lavere enn dagens fjære. Det vi si at det meste av spor ligger under havet. I tidsrommet 6000-3000 før nåtid sto havet høgre enn dagens nivå, opp til 5 m. Etter den tid har det vært nokså likt dagens nivå. Nå stiger havet igjen.